Flytta dig till textdelen ›
SV FI

Automatiserad ekonomirapportering - XBRL

Lösningar » Kommunernas ERP-lösning » Automatiserad ekonomirapportering - XBRL

Kommuninformation, ekonomirapportering, XBRL - Vad är det frågan om?

 

Kommuner och samkommuner förbereder sig på att förnya sin ekonomirapportering år 2021. I dagsläget ser reformen ut att bli av och tack vare den kommer processen för rapporteringen att bli mer enhetlig och automatiserad. Kommunerna är, eller borde åtminstone vara, i full gång med att förbereda sig inför de kommande förändringarna. Andra aktörer som arbetar med ekonomirapporteringen är finansministeriet, Statskontoret, Statistikcentralen, Tieke (Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf) och Kommunförbundet.

 

XBRL står för eXtensible Business Reporting Language och är ett XML-baserat språk för ekonomisk rapportering. Dokument som sparas i XBRL-format kan företag och kommuner hantera och dela på ett effektivt sätt. Ekonomirapporter som tidigare sändes i pappersformat eller i CSV-format, kommer i framtiden att skickas i XBRL-format.

 

Varför XBRL?

 

Tack vare den automatiserade ekonomirapporteringen kommer kommunernas ekonomiska information att kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt. I dag lägger kommunerna mycket tid på att skapa rapporter till olika myndigheter. Det här får ett slut i och med att Statskontoret börjar samla in uppgifter till flera olika instanser samtidigt. Förändringen kräver att kommunerna övergår till automatiserad ekonomirapportering, eftersom manuellt gjorda rapporter tar alldeles för mycket tid.

 

I datainsamlingen kommer det att ske både innehållsmässiga och strukturella förändringar. Tidigare har kommunerna rapporterat om sina ekonomiska uppgifter, men i och med de kommande förändringarna lär det bli betydligt mer krångligt att föra statistik. En del av den information som krävs behöver finska staten, en del är uppgifter som EU kräver att få ta del av. För tillfället är XBRL-rapportering obligatoriskt för kommuner och större företag. I framtiden kommer det också att bli obligatoriskt för mindre företag, men i en enklare form.

 

Finska staten använder de rapporterade uppgifterna för att skapa prognoser som kan analyseras för att få en uppfattning om hur det går för kommunerna och vad alla olika funktioner kostar. Europeiska unionen ställer i sin tur egna krav på den information som samlas in. Unionen behöver till exempel uppgifter om sektorindelning, alltså om samarbetspartners, för att få en uppfattning om hur mycket kommunerna köper från andra kommuner, försäkringsbolag osv.

När förändringarna träder i kraft ska alla ekonomiska uppgifter rapporteras väldigt noggrant. I dagsläget är det svårt att bedöma hur omfattande förändringar det kommer att bli, men säkert är att kommunernas rapportering kommer att påverkas i allra högsta grad och att det i sin tur kommer att innebära kännbara tilläggskostnader för många kommuner.

 

Grubblar ni på XBRL i din kommun?

Vi hjälper gärna dig och din kommun att övergå till automatisk ekonomirapportering. Unit4 ERP är den mest använda ERP-lösningen inom offentliga sektorn i Norden. Systemet är dessutom fullständigt anpassat till finländsk kommunalförvaltning.

 

ner broschyren och läs mer om vårt Unit4 ERP-system för verksamhetsstyrning! Ladda ner!

 

Ladda ner

 

Vem berörs av de förändringar som den automatiserade ekonomirapporteringen för med sig?

 

Statistikcentralen har redan länge krävt att finländska kommuner för statistik över sin bokföring, som visar kommunens inkomster och utgifter. Förändringarna i ekonomirapporteringen innebär att mängden information som ska rapporteras ökar markant. I fortsättningen kommer det att finnas många olika rapporteringshelheter, som alla ska rapporteras i XBRL-format. 

 

Statskontoret kommer alltså att kräva noggrannare rapportering som blir obligatoriskt för alla Finlands kommuner. Lagen träder i kraft år 2021, vilket betyder att siffrorna för år 2021 ska rapporteras i XBRL-format. Statskontoret kräver att kommunerna gör serviceklassificeringar för alla konton. Serviceklassificeringarna innehåller alla de tjänster som kommunen erbjuder. Förändringarna kommer med största sannolikhet att få kommunernas Excel-tabeller att svälla. När antalet celler börjar närma sig tiotals miljoner är det förståeligt att det tar väldigt lång tid att bearbeta materialet manuellt.

 

Utmaningar med automatiserad ekonomirapportering

 

Den största utmaningen med automatiserad ekonomirapportering är att alla kommuner måste vara mycket noggranna då de rapporterar information. I kommunerna är det oftast bokförarna som har ansvar för rapporteringen, eller ekonomispecialister som jobbar på högre nivå.

 

I praktiken finns en del av de uppgifter som ska rapporteras redan i systemet. Serviceklassificeringen är ett exempel på ett område där antalet klasser ökat rejält, vilket betyder att redovisningen kommer att behöva göras mycket noggrannare än tidigare. Risken för misstag ökar om bokföraren sköter rapporteringen manuellt. För kommunerna är systemet med automatiserad ekonomirapportering ett bättre, snabbare och säkrare alternativ.

Den automatiserade ekonomirapporteringen för också med sig tekniska utmaningar, då kommunernas nuvarande ekonomisystem ska anpassas till förändringarna. Det är fortfarande oklart hur mycket manuellt arbete som kommer att krävas för att ta i bruk det nya systemet för automatiserad ekonomirapportering. Ingen vet heller hur mycket manuellt arbete som kvarstår efter att ekonomirapporteringen har automatiserats.

Vad är Abilitas lösning?

 

Abilitas kunder behöver inte förstå rapporteringens tekniska format (XBRL), eftersom vi på Abilita sköter den biten. Våra kunder får de uppgifter som behövs för rapporteringen helt automatiskt ur systemet. Den information som ska rapporteras kan kommunerna alltså skicka direkt från det Unit4 ERP-system som de använder.

 

Många kommuner i Finland gör fortfarande de rapporter som krävs manuellt, ett tidsdrygt arbete som stjäl otaliga arbetstimmar varje år. Abilitas kunder har redan i 20 års tid fått de uppgifter som ska rapporteras direkt ur systemet, så för dem känns inte de kommande förändringarna i och med den automatiserade ekonomirapporteringen speciellt dramatiska. För många kommuner i Finland är det däremot fråga om en mycket stor förändring. Som tidigare nämnts kommer antalet celler i Excel som ska rapporteras att öka drastiskt. Den som fortsätter göra rapporteringen manuellt får räkna med att det kommer att ta mycket tid, och att risken för misstag ökar i takt med mängden information som ska hanteras.

De kommuner som använder systemet Unit4 ERP behöver inte bekymra sig över de kommande förändringarna i samband med den automatiserade ekonomirapporteringen. Unit4 ERP kan anpassas till kundens behov, eftersom det alltid går att skapa nya grunduppgifter i systemet när det kommer nya helheter som ska rapporteras. Det bästa är, att Abilitas kunder inte behöver oroa sig över förändringarna eftersom vi ser till att alla nödvändiga uppgifter/celler, som service-, konto- och sektorklassificering, går att skicka direkt ur systemet. 


I praktiken kommer även Abilitas kunder att uppleva vissa förändringar i samband med att ekonomirapporteringen förnyas. I framtiden skickas rapporteringen i XBRL-format till Statskontoret med hjälp av web service, på samma sätt som uppgifter till inkomstregistret skickas i dag. De som använder Unit4 ERP kommer att ha en funktion i systemet, där de enkelt kan sända rapporter genom att trycka på en “skicka”-knapp. Användaren behöver alltså inte kontrollera i vilket format siffrorna sänds, systemet ser till att informationen paketeras i XBRL-format. För våra kunder räcker det med att behärska själva redovisningen. Vi sköter alla tekniska omständigheter. Vi ordnar också utbildningar för våra kunder i automatiserad ekonomirapportering och det system som hör till, så att våra kunder får en inblick i hur systemet är uppbyggt.

 

Grubblar ni på XBRL i din kommun?

Vi hjälper gärna dig och din kommun att övergå till automatisk ekonomirapportering. Unit4 ERP är den mest använda ERP-lösningen inom offentliga sektorn i Norden. Systemet är dessutom fullständigt anpassat till finländsk kommunalförvaltning.

 

ner broschyren och läs mer om vårt Unit4 ERP-system för verksamhetsstyrning! Ladda ner!

 

Ladda ner

Försäljning
Kundstöd

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä